Navigácia

ŠKVP 2017_OA šk.r. 2017/2018 pre 4.roč

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Prvý cudzí jazyk 3433 13
Druhý cudzí jazyk 3322 10
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská výchova 11 2
Dejepis 21 3
Občianska náuka 111 3
Človek a príroda
Biológia 12 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 3322 10
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Teoretické odborné vzdelávanie
Podniková ekonomika 3343 13
Administratíva a korešpondencia 32 5
Hospodárska geografia 3 3
Tovaroznalectvo 22 4
Hospodárske výpočty a štatistika 11 2
Účtovníctvo 3 3
Právna náuka 11 2
Komunikácia 1 1
Úvod do makroekonómie 1 1
Praktická príprava
Aplikovaná informatika 222 6
Účtovníctvo v praxi 42 6
Administratívne cvičenia 22 4
Ekonomická štatistika 1 1
Prax 22 4
Ekonomické cvičenia 5 5
Voliteľný predmet 1.1 22 4
Voliteľný predmet 1.2 22 4
Voliteľný predmet 1.3 22 4


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Watsonova 61, 040 01 Košice
  • +421 55 6333253
    fax: +421 55 7999484

Fotogaléria