Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratívne cvičenia ADC
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Aplikovaná matematika APM
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Biológia CLP
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičná firma - praktikum CFP
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Ekonomická štatistika ESZ
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické praktikum ECP
Ekonomika v angličtine EAN
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska geografia seminár HGS
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Informatika INF
Jazyková obchodná príprava JOP
Komunikácia KMU
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Makroekonómia - seminár MQS
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Onkologická výchova ONV
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky OIP
Právna náuka PRN
Prax PRA
Psychológia práce PSP
Reálie anglicky hovoriacich krajín RAK
Ruský jazyk RUJ
Seminár z ekonomiky EAS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi UCX
Úvod do makroekonómie MEU

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Watsonova 61, 040 01 Košice
  • +421 55 6333253
    fax: +421 55 7999484

Fotogaléria