Navigácia

OA_bilingválne štúdium šk.r. 2017/2018 pre 4.roč

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 3333 12
Prvý cudzí jazyk 204444 36
3333 12
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská výchova 11 2
Dejepis 21 3
Občianska náuka 111 3
Človek a príroda
Biológia 3 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 22222 10
Informatika 111 3
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Teoretické odborné vzdelávanie
Tovaroznalectvo 111 3
Podniková ekonomika 4533 15
Ekonomika v angličtine 22 4
Administratíva a korešpondencia 32 5
Hospodárske výpočty a štatistika 11 2
Účtovníctvo 3 3
Komunikácia 1 1
Právna náuka 11 2
Úvod do makroekonómie 2 2
Praktická príprava
Konverzácia v anglickom jazyku 22 4
Reálie anglicky hovoriacich krajín 21 3
Aplikovaná informatika 111 3
Účtovníctvo v praxi 42 6
Administratívne cvičenia 22 4
Cvičná firma-praktikum/Ekonomické praktikum 22 4
Prax 22 4
Seminár z ekonomiky 11 2
Ekonomická štatistika 1 1
Ekonomické cvičenia 5 5
Cvičenia z matematiky/Makroekonómia-seminár 2 2


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Watsonova 61, 040 01 Košice
  • +421 55 6333253
    fax: +421 55 7999484

Fotogaléria